van oosbree lezingen

Op Zaterdag 6 april 2024 was de lezing. De lezing is te bekijken via deze link

Affice_lezing_2024.JPG

 

Van Oosbreelezing 2023

Onze serie lezingen over heilshandelingen door de tijd heen start dit jaar met een lezing over het ritueel dat hoort bij het welkom van een nieuw mensenleven: de doop.

De lezing werd gehouden op zaterdagmiddag 1 april 2023 in het gebouw van de gemeenschap Eemland aan de Meridiaan 39, 3813 AT Amersfoort.

Vanwege de ontwikkelingen binnen het Apostolisch Genootschap heeft het bestuur deze keer gekozen voor een opzet waarbij we vooral willen (laten) reflecteren op de plaats die de doop anno 2023 inneemt binnen het Apostolisch Genootschap. Bij de voorbereidingen heeft het bestuur actief het gesprek gezocht met jonge apostolische ouders en met hen gesproken over de waarde die zij hechten aan de doop en over de twijfels die zij hebben.

Dit gesprek werd gevoerd aan de hand van de volgende vragen:

  1. wat is het belang voor jullie om het nieuwe leven in een apart ritueel te verwelkomen?
  2. wat is de rol van de gemeenschap daarbij?
  3. mag ik als ouder wel de keuze maken mijn kind te laten dopen?
  4. is mijn keuze niet een belasting voor mijn kind?
  5. als ik mijn kind niet laat dopen, hoe beschrijf/benoem ik dan het normenkader dat ik in mijn opvoeding wil hanteren?

De opbrengst van dit gesprek is meegegeven aan de inleiders van de Van Oosbreelezing. Dit zijn:

  • Marten van der Wal, eerstverantwoordelijke voorganger van het Apostolisch Genootschap
  • Stijn van der Woude, dominee van de PKN in Warnsveld

Van Oosbreelezing 2022 - Solidariteit in relatie tot sociale weerbaarheid 

Zoals bekend is solidariteit een van de kernwaarden van het genootschap. Na lezingen over duurzaamheid (2019) en compassie (2021) wilde het bestuur dit jaar de kernwaarde solidariteit nader uitdiepen.

Het kwam daarbij op vragen als:

- Is voor het betonen van solidariteit een voldoende mate van eigen verantwoordelijkheid een noodzakelijke voorwaarde?
- Hoe verhoudt zich het antwoord op die vraag tot het wel of niet voldoende sociaal weerbaar zijn?

Het bestuur prijst zich heel gelukkig dat prof. Dr. Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid op universiteit van Humanistiek in Utrecht, bereid is gevonden in de Van Oosbreelezing deze en andere vragen te behandelen. 

Op zaterdag 2 april 2022 werd in de gemeenschap Veenendaal de lezing gehouden. Een samenvatting van deze lezing is te vinden op de pagina Artikelen.

Van Oosbreelezing 2022
Op zaterdag 2 april 2022 werd in Veenendaal de Van Oosbreelezing gehouden door prof. dr. Anja Machielse. Het thema luidde: Solidariteit in relatie tot sociale weerbaarheid. 

Van Oosbreelezing 2021  
Van deze lezing door Hans Alma zijn zowel de video als de tekst via de link in te zien.

Compassie verbeeld 
Hoe kunst ons kan helpen de kracht van het mogelijke te zien

Bij compassie denken we misschien niet direct aan verbeeldingskracht. In compassie gaat het heel concreet om het lijden van een ander: wat heeft dat met verbeelding te maken? In deze lezing verbind ik compassie op twee manieren met verbeelding. In de eerste plaats helpt een beeld - het schilderij De barmhartige Samaritaan van Vincent van Gogh - mij tot een dieper begrip van compassie te komen. Het kunstwerk leert me dat het er bij compassie om gaat de ander niet als slachtoffer, maar als iemand met mogelijkheden te zien. In compassie is verbeelding werkzaam als kracht die ook in onmogelijke situaties een tegendraadse mogelijkheid doet verschijnen. In mijn lezing verbind ik dit verbeelde mogelijke, dat heel klein en onbeduidend kan zijn, met een visie op religie waarin compassie zowel persoonlijke als politieke betekenis heeft.

Lezing 2020 
De Van Oosbreelezing 2020 heeft vanwege de pandemie geen doorgang kunnen vinden.

Lezing 2019
Op zaterdagmiddag 23 maart 2019 heeft Remco Tuinier in Amersfoort de 21ste Van Oosbreelezing gehouden.
De titel luidde:  Hoe houden we energie? (poster)
De spreker heeft de lezing uitgewerkt in een boekwerkje, dat u hier kunt downloaden.

Van deze lezing zijn 4 video's beschikbaar die samen de totale lezing weergeven:

1: Duurzaamheid en mentaliteit

2: Is er een energieprobleem?

3: De energiebalans

4: Oplossingen

Duurzaamheid en mentaliteit. In deze lezing presenteert Remco zijn kijk op een groot probleem voor de komende eeuw: de energiehuishouding op aarde. Hij doet dat vanuit een natuurwetenschappelijke insteek. Hij licht toe wat het meest bijdraagt aan CO2-reductie en bepleit dat we ons leven aanpassen. Mogelijke oplossingsrichtingen worden door hem aangegeven met als uitgangspunt dat welzijn belangrijker is dan welvaart.
Remco Tuinier is hoogleraar fysische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is lidmaat van het Apostolisch Genootschap en was een aantal jaren voorzitter van het bestuur van de Van Oosbreestichting.

Wie de inhoud van een lezing of symposium graag wil gebruiken als thema om over in gesprek te gaan (bijvoorbeeld binnen een gemeenschap of regio) kan uiteraard van de beschikbare teksten en beelden gebruik maken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het beschikbaar stellen van Themabladen aan de hand waarvan zo’n gesprek plaats kan vinden. Voor de lezing van Paul van Tongeren (2017) is zo’n themablad inmiddels beschikbaar

Lezing 2018
De 20e Van Oosbreelezing werd door Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek, op 7 april in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Arnhem gegeven.

Titel:
Samengebalde emotie in symbolentaal
Over de functie en de kracht van rituelen in ons leven

Een geluidsopname van de volledige lezing kunt u hier beluisteren en/of downloaden.
Er is een video van delen van de lezing van Peter Nissen.
Een pdf-document van de lezing is hier te downloaden

Samenvatting:
Op allerlei momenten van ons leven voltrekken wij een reeks van min of meer vaststaande handelingen en uitingsvormen: rituelen. Hoe begint u bijvoorbeeld uw dag? Hoe begroet u vrienden? Maar ook in gemeenschappen nemen rituelen een voorname plaats in. Zij markeren belangrijke, vaak moeilijke en emotioneel beladen momenten: de geboorte van een kind, het aangaan van een levensverbintenis, het aanvaarden van een publieke functie of een ambt, het afscheid van een dierbare. Op die momenten helpen rituelen ons om met emoties om te gaan. Ze maken overgangen draaglijker.
Rituelen zijn samengebalde emoties die in de taal van symbolen worden uitgedrukt. Maar die taal moet wel herkenbaar zijn voor de betrokkenen. Veel klassieke rituelen staan momenteel onder druk omdat hun taal niet meer begrepen wordt. Tegelijk zien we nieuwe rituelen ontstaan, bijvoorbeeld rond rampen, rond aanslagen en rond gevallen van zinloos geweld. In de lezing wordt de spanning verkend tussen enerzijds de vervaging van het klassieke repertoire van rituelen en anderzijds de rituele creativiteit die wij om ons heen zien.

Lezing 2017:
De 19e Van Oosbreelezing werd door Paul van Tongeren op zaterdagmiddag 6 mei 2017 in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Utrecht gegeven.
De lezing had als titel: OVER DE MENS ALS RELATIONEEL WEZEN (flyer)

De samenvatting luidt:
Wij zijn als kinderen van de moderniteit zo vertrouwd met de gedachte dat mensen autonome individuen zijn, dat alle afspraken moeten worden teruggevoerd op besluiten van individuen en dat alle kennis teruggebracht moet kunnen worden tot individuele inzichten. Dat alles lijkt ons zo vanzelfsprekend dat we vergeten dat die gedachte in strijd is met zeer elementaire ervaringsfeiten. Als echte kinderen van de moderniteit, als baronnen van Münchhausen, zouden we het liefst ons eigen begin willen denken, zouden we aan de oorsprong van onszelf willen staan. Maar evenmin als ons begin, kunnen we ons ein­de denken. En in beide gevallen is dat voor ons moderne mensen even onver­draaglijk. Maar heeft die onverdraaglijkheid niet iets te maken met ons -- ty­pisch moderne -- verlangen om onszelf te willen dragen? En zou het geheim van begin en einde niet draaglijker worden, wanneer we erkennen dat we ge­dragen werden voordat we geboren waren, en dat we door anderen gedragen zullen worden nadat we gestorven zijn?

Paul van Tongeren was tot eind 2015 hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, maar is nog steeds buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is bekend om zijn boeken over deugden en levenskunst, in het bijzonder zijn boek over dankbaarheid uit 2013.

Het boekje van de lezing is uit en kan voor € 15,00 besteld worden via het bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal moet worden opgegeven.
Geïnspireerd op de inhoud van de lezing is een themablad vervaardigd aan de hand waarvan men in gesprek kan gaan.

Lezing 2016:
Op 16 april 2016 werd de 18e van Oosbreelezing gehouden door J. (Joep) Dohmen . Ze had als thema ‘Het leven als reis´. Joep Dohmen is emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en is actief bij het Centrum voor Humanistische Vorming. De lezing werd gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Utrecht.
Er is nog geen boekje verschenen van deze lezing, maar er kan wel een geluidsopname worden beluisterd.

Lezing 2015:
17e van Oosbreelezing door P.P.C.C. (Peter-Paul) Verbeek, Religie en techniek.
Van deze lezing verschijnt geen boekje, maar is een video beschikbaar.

Lezingen 2014:
16e van Oosbreelezing door R. (Rob) Does, De Derde Weg. Een eigen positie voor een eigenzinnige beweging.
DVD De derde weg. € 15,00 Bestelling kan gedaan worden via het bestelformulier waarin de gewenste DVD en aantal moet worden opgegeven.

Op 11 maart 2014 heeft ds. Carel ter Linden in Hilversum een door de Van Oosbreestichting georganiseerde lezing gehouden onder de titel ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM’ naar aanleiding van de verschijning van zijn boek met dezelfde titel.

Lezing 2013:
15e van Oosbreelezing door M. (Manuela) Kalsky, Het realistisch idealisme van een ‘nieuw wij’.
Eburon, Delft 2013, ISBN 978 90, € 15,00. Bestelling van het boekje kan gedaan worden via het bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal moet worden opgegeven.

Lezing 2012:
14e van Oosbreelezing door B.L. (Berry) Brand, J.N. (Jan) Bremmer en A. (Bert) Wiegman, ‘Geloof in uzelf!’. De betekenis van apostel J.H. van Oosbree (1862-1946) in context.
Eburon, Delft 2013, ISBN 978 90 5972 753 3, € 15,00 (incl. DVD'. Bestelling van het boekje kan gedaan worden via het bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal moet worden opgegeven.

Lezing 2011:
13e van Oosbreelezing door G.M.M. (George) Gelauff, Want er komen andere tijden. Een toekomstverkenning naar Nederland en Het Apostolisch Genootschap in 2040.
Eburon, Delft 2011, ISBN 978 90 5972 516 4, € 14,00. Bestelling van het boekje kan gedaan via het bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal moet worden opgegeven. Het boekje is ook in pdf-vorm te downloaden.
In 2017 heeft George Gelauff een update van zijn lezing gegeven. Hiervan is een video-opname beschikbaar op youtube. De hierbij gebruikte PowerPoint presentatie kunt u hier downloaden.

Lezing 2010:
12e van Oosbreelezing door T.H. (Hetty) Zock, Beroep of roeping? Geestelijke zorg in de 21 eeuw.
Eburon, Delft 2011, ISBN 978 90 5972 515 7, € 12,50. Bestelling van het boekje kan gedaan worden via het  bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal moet worden opgegeven.

Lezing 2009:
11e van Oosbreelezing door H.F.J. (Manfred) Horstmanshoff, Van aangezicht tot aangezicht. Over Paulus' brief aan de Korinthiërs en de apostolische traditie. De bij deze lezing behorende PowerPoint presentatie (pdf) is beschikbaar.
Een pdf van het boekje kan hier gevonden worden. Bij dit boekje hoort een viertal liederen, die kunt u hier beluisteren.

Lezing 2008:
10e van Oosbreelezing door P.C. (Piet) van der Kruit, Oorsprong. Over mens en heelal, wetenschap en religie, samenhang en toeval, de weg en de herberg.
Eburon, Delft 2008, ISBN 97 89059 7226 51, € 12,50, uitverkocht.
Naast de mogelijkheid het boekje bij Eburon te bestellen als 'print on demand' is er ook een uitgebreide (XXL) versie beschikbaar via deze link.

Lezing 2007:
9e van Oosbreelezing door C.J.M. (Kees) Schuyt, Waar is de gemeenschap gebleven.
Eburon, Delft 2008, ISBN 90 5972 094 6 8, € 10,00. Bestelling van het boekje uitsluitend via Eburon.

Lezing 2006:
8e van Oosbreelezing door H. (Hans) en P.S.H. (Peter) Leeflang, Hoor het ritselen van de nieuwe dag. Geloven in de toekomst.
Eburon, Delft 2007, ISBN 978 905972 245 3, € 12,00. Bestelling van het boekje uitsluitend via Eburon.

Lezing 2005:
7e van Oosbreelezing door J.N. (Jan) Bremmer, Van Zendelingen, Zuilen en Zapreligie. Tweehonderd jaar godsdienst in Nederland en Het Apostolisch Genootschap.
Eburon, Delft 2005, ISBN 90 5972 095 4, uitverkocht.

Lezingen 2004:
6e van Oosbreelezing door T. (Tom) van Deel, De psalmen als poëzie.
Eburon, Delft 2004, ISBN 90 5972 094 6, € 10,00. Bestelling van het boekje kan gedaan worden via het bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal moet worden opgegeven.

5e van Oosbreelezing door H.J. (Herman) Kooreman, Daar staat je verstand bij stil. Bespiegelingen over geloof en wetenschap.
Eburon, Delft 2004, ISBN 90 5972 031 8, uitverkocht. 

Lezing 2003:
4e van Oosbreelezing door M. (Marjoleine) de Vos, Godsbeelden.
Eburon, Delft 2003, ISBN 90 5166 991 7, Herdruk 2004, € 9,95. Bestelling van het boekje kan gedaan worden via het bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal moet worden opgegeven.

Lezing 2002:
3e van Oosbreelezing door J.F. (Johan) Goud, Het morgenrood wekken. Over alledaags geloof en het andere van God, 2002.
Eburon, Delft 2002, ISBN 90 5166 917 8, uitverkocht.

Lezing 2001:
2e van Oosbreelezing door A. (Ton) Hagenbeek en W.A.M. (Annemiek) Mellink, Over het leven en de maakbaarheid.
Eburon, Delft 2001, ISBN 90 5166 852 X. Bestelling van het boekje kan gedaan worden via het bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal moet worden opgegeven.

Lezing 2000:
1e van Oosbreelezing door B.L. (Berry) Brand, Van wederkomstverwachting tot Werk in de wereld (pdf),
Het Apostolisch Genootschap, Baarn 2000, ISBN 90 803358 2 7.