Boeken

Boeken

Door de Stichting, of onder haar auspiciën, zijn in het verleden enkele boekwerken uitgebracht. Nieuwe werken zijn in voorbereiding.

Het betreft zowel papieren uitgaven als boekwerken die digitaal zijn opgeslagen en via dit platform kunnen worden gedownload. Het auteursrecht van alle publicaties, dus ook de digitale, berust bij de auteur tenzij in de publicatie is aangegeven dat dit recht aan de Stichting toebehoort.

Voor aanvragen om een boek door de Van Oosbreestichting te laten uitgeven dient een auteur zich rechtstreeks te richten tot de stichting. Dat kan via e-mail.

NIEUWE UITGAVEN:

Op 21 september 2019, tijdens het Historisch Symposium in Bussum, is het eerste exemplaar aangeboden van het boekje ‘Oog in oog’. Dit boekje is gerelateerd aan de 11e Vanoosbreelezing door Manfred Horstmanshoff. Voor meer informatie zie Oog in oog. Het boekje kan worden besteld via dit formulier. De prijs is € 16,00 (donateurs € 15,00). Bij dit boekje hoort een viertal liederen, die kunt u hier beluisteren.

In voorbereiding is een boekwerk over 2000 jaar apostolische geschiedenis, van Truus Bouman-Komen.

OVERZICHT UITGAVEN:

De apostolische beweging (pdf)

Een overzicht van de herkomst van het liedgoed en het gedachtegoed tussen 1826 en 1946, van Alexander Lammertsma, 179 blz., mei 2017. 
Bijlage: Index van genoemde liederen, 9 blz.


  
Bewogen woorden (pdf)

van Manfred Horstmanshoff, 140 blz., 2011.
Woorden brengen in beweging. Er zijn woorden die ons tot daden dringen, of te denken geven, die ons verwarmen of ergeren. Woorden zijn zelf ook in voortdurende beweging. Sommige komen op, andere verdwijnen weer. Woorden kunnen van betekenis veranderen, ook van vorm. De maatschappij verandert en wij veranderen mee, dus ook onze taal.
Oude, ogenschijnlijk onveranderde woorden zien we vandaag in een nieuw licht. In dit boek vertelt Manfred Horstmanshoff de geschiedenis van 40 woorden. Daarin weerspiegelen zich de veranderingen die zich in de maatschappij, en dus ook in het apostolische Werk hebben voltrokken. Het is een momentopname. Zelf leveren we als apostolische taalgebruikers – bewust of onbewust – ook weer een bijdrage aan het veranderingsproces.Nieuw licht op oude wegen

150 jaar na de komst van apostel F. Schwartz naar Nederland is het boek van Berry Brand verschenen over de (voor)geschiedenis van het Apostolisch Genootschap. Het begint met de rond 1830 in Groot-Brittannië ontstane apostolische opwekkingsbeweging en eindigt met het aantreden van apostel A. Wiegman in 2011.  

Hoe kon een beweging die zich oorspronkelijk afkeerde van de wereld en nog slechts heil verwachtte van de wederkomst des Heren uiteindelijk uitkomen bij een religieus-humanistische groepering?  
De verklaring ligt in het feit dat de beweging in de loop der tijd verschillende malen nieuwe wegen insloeg. Meestal ging dit gepaard met scheuringen in de apostolische gelederen, waar tot nu toe  geen verantwoord geschiedkundig oordeel over bestond.  
 
Na de dood van apostel Schwartz werd in Nederland door apostel Krebs het 'nieuwe licht' geïntroduceerd. Sindsdien werd de wederkomstverwachting in de praktijk meer en meer verdrongen door de verheffing van de apostel. Deze ontwikkeling bereikte haar hoogtepunt bij apostel L. Slok. Apostel J.L. Slok gaf een veel bescheidener invulling aan het apostolaat.
 
Het monumentale geschiedwerk van Berry Brand werpt een geheel nieuw licht op de wegen die de apostolische beweging heeft gevolgd en heeft dan ook als titel  'Nieuw licht op oudewegen' De wegen  die de apostolische beweging volgde vanaf de oorsprong (circa 1830) tot Het Apostolisch Genootschap anno 2011.
Een samenvatting van het boek kunt u hier downloaden.

Over de auteur
B.L. (Berry) Brand (1941) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij studeerde af op een doctoraalscriptie over Edward Irving, voortrekker van de apostolische beweging. Hij is een kenner bij uitstek van de apostolische geschiedenis. In 2000 hield hij de Eerste J.H. van Oosbreelezing, Van wederkomstverwachting tot werk in de wereld. In de serie Wegwijs (Kok , Kampen) publiceerde hij  De apostolischen  (2001). Hij droeg bij aan de veertiende Van Oosbreelezing:'Geloof in uzelf'. De betekenis van apostel J.H. van Oosbree  (1862-1946) in context  (Eburon, Delft, 2013).  

Over de uitgave
Het boek heeft een omvang van ruim 700 pagina's, met register, geïllustreerd, gedrukt in full colour.  
Het is verschenen in een luxe uitgave, in linnen band, met stofomslag. Uitgave J.H. van Oosbreestichting, Eburon, Delft, 2013. De prijs bedraagt vanaf 24 juli 2018 €25,00

Het boek is via e-mail te bestellen bij het secretariaat van de stichting onder vermelding van naam, adres en woonplaats en opgave van de wijze van verzending:
Bestelling  van het boek "Nieuw licht op oude wegen" à €25,00 via de plaats van samenkomst.
Bestelling  van het boek "Nieuw licht op oude wegen" via post à €25.00 + €6,50 verzendkosten.
Bestelling  van het boek "Nieuw licht op oude wegen" in het buitenland à €25.00 + €13,00 verzendkosten.


Alom Schepping (pdf)
 
van Willem Hirs, 58 blz., april 2009.
Sinds de Verlichting is schepping - als al het geschapene en als proces - belangrijk in betekenis verhelderd, terwijl het ook een mysterie is gebleven, zie ook onder ARTIKELEN 18-4 Het Levende woord. In Alom Schepping is geprobeerd een herkenbare relatie te leggen tussen de centrale betekenis van schepping in de apostolische cultuur en enige wetenschappelijke literatuur over schepping. Het besef niet alleen deel van de schepping te zijn maar er ook weet van en deel aan te hebben, maakt mensen medeverantwoordelijk voor het voortbestaan ervan.


Boekjes en dvd´s van Van Oosbreelezingen
De uitgaven zijn te koop of te bestellen via de uitgever en via de Van Oosbreestichting. 
Indien u via de Stichting wilt bestellen, kunt u via Eerdere lezingen of Recente lezingen uw bestelling doorgeven. 
Uitverkochte boekjes kunnen door de uitgever alsnog geleverd worden via POD (Printing On Demand). Kijk voor prijsopgave en bestelling van uitverkochte boekjes op www.eburon.nl.