Boeken

Boeken

Door de Stichting, of onder haar auspiciën, zijn in het verleden enkele boekwerken uitgebracht. Nieuwe werken zijn in voorbereiding.

Het betreft zowel papieren uitgaven als boekwerken die digitaal zijn opgeslagen en via dit platform kunnen worden gedownload. Het auteursrecht van alle publicaties, dus ook de digitale, berust bij de auteur tenzij in de publicatie is aangegeven dat dit recht aan de Stichting toebehoort.

Voor aanvragen om een boek door de Van Oosbreestichting te laten uitgeven dient een auteur zich rechtstreeks te richten tot de stichting. Dat kan via e-mail.

NIEUWE UITGAVEN:

 

Een woning die nimmer vergaat

Proeve van een canon voor het Apostolisch Genootschap

door Robin Brouwer en Manfred Horstmanshoff

Op verzoek van het bestuur van het Apostolisch Genootschap hebben Robin Brouwer en Manfred Horstmanshoff eind 2015 een proeve van een canon geschreven over het gedachtegoed van het Apostolisch Genootschap, waarin ze, zich baserend op de traditie van het apostolische werk, schetsen hoe het genootschap zich verder in de toekomst zou kunnen ontwikkelen.

Dit rapport werd in januari 2016 aan het bestuur aangeboden.

Robin Brouwer (1960-2020) was maatschappijfilosoof, verbonden aan o.a. de Hogeschool van Rotterdam en de Universiteit van Paderborn (Duitsland). Hij hield zich bezig met een kritische analyse van de postmoderne-neoliberale samenleving en met godsdienstwijsbegeerte, in het bijzonder het werk van de joodse denker Jonathan Sacks. Na in het Apostolisch Genootschap te zijn opgegroeid bekeerde hij zich later tot het liberale joodse geloof. Van hem verschenen: Liberticide. Kritische reflecties op het Neoliberalisme (Uitgeverij IJzer, Utrecht, 2008 – samen met Tiers Bakker), Vrijheid. Maar voor wie? (2012 – idem) en Leven en dood. Over mens-zijn en zingeving (2013, uitgegeven bij het Instituut voor Filosofie). Hij was vanuit het Apostolisch Genootschap lid van het Vrijzinnig Universitair Netwerk.

Manfred Horstmanshoff (1944) is emeritus hoogleraar geschiedenis van de antieke geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde talrijke boeken en artikelen op zijn vakgebied. Vanaf 1969 tot 2008 was hij betrokken bij de geestelijke verzorging in het Apostolisch Genootschap, o.a. als voorganger in Vlaardingen en in Delft. Hij was initiatiefnemer van de Van Oosbreestichting, officieel Stichting J.H. van Oosbreelezing.

Hij publiceerde Bewogen woorden. Klein apostolisch woordenboek (Apostolisch Genootschap, Baarn, 2011, zie: het boek Bewogen Woorden  en Oog in oog’, Over Paulus’ Eerste brief aan de Korintiërs en de apostolische traditie, Eburon, Utrecht, 2019, zie: het boek Oog in oog

 

Links naar de Boeken

1) ‘Een woning die nimmer vergaat

2) Bewogen Woorden

3) Oog in oog

 

Tweeduizend jaar apostolische veelkeurigheid

Truus Bouman-Komen (1947) studeerde germanistiek en pedagogiek in Amsterdam en Zürich. Aan de Universiteit van Amsterdam slaagde zij cum laude voor het kandidaats- en doctoraalexamen. Ze gaf les en begeleidde leerlingen met problemen. Toen ze thuis was bij de kinderen werkte ze als beëdigd tolk-vertaler.
Daarnaast deed ze vrijwilligerswerk voor het Apostolisch Genootschap, met name op het gebied van muziek en het schrijven van liedteksten en artikelen. Ingrijpend in haar leven was het schisma dat zich in de geloofsrichting van haar ouders voordeed.
Het bracht jarenlang onbespreekbaar verdriet in de familie. Dat was haar drijfveer om op latere leeftijd bij de kerkhistorici van de Vrije Universiteit promotie-onderzoek te doen. Haar proefschrift over broederliefde en vijandschap bij Zinzendorf verscheen in 2009. Datzelfde verdriet én de vreugde om recent herstel van familiebanden bewogen haar tijdens het schrijfproces van dit boek over apostolische veelkleurigheid.
Bouman laat zien hoe het begrip ‘apostolisch’ op vele manieren is ingekleurd en hoe het streven om naastenliefde te betonen gepaard ging met conflicten. Ze belicht leven en werk van stichters van kloosterorden, mystici, reformatoren en piëtisten. Veel aandacht krijgt Zinzendorf omdat bij hem duidelijk wordt hoe stromingen op elkaar inwerken, conflicten veroorzaakt worden, verzoeningen tot stand komen en weer nieuwe conflicten ontstaan. Diezelfde patronen tekenen zich af in de beschrijving van de opwekkingsbewegingen uit de negentiende en de pinksterbewegingen uit de twintigste en eenentwintigste eeuw, evenals in ontwikkelingen na Napoleon in de reguliere kerken. Het laatste hoofdstuk gaat over het ontstaan van het schisma uit 1946 in de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen en de ontwikkelingen erna in de Nieuw-Apostolische Kerk, de Gemeente van Apostolische Christenen en het Apostolisch Genootschap. Bouman brengt zowel de onoverbrugbaar geworden verschillen in geloofsinhoud in kaart als de overeenkomsten in levensstijl. Ze pleit ervoor dat ieder sterk in zijn of haar eigen traditie staat met respect voor die van de ander. Het is – vindt ze – de moeite waard om te kijken waar raakvlakken liggen met andersdenkenden:
samenwerking maakt de wereld mooier.

Introductievideo
In deze video van ca. 9 minuten licht Truus Bouman toe waarom ze het boek heeft geschreven, en wat ze hiermee voor ogen heeft.

Internetverwijzingen bij het boek
In dit document treft u een reeks verwijzingen (links) aan naar plekken op het internet waar in de voetnoten van het boek naar wordt verwezen. Hiervoor is gekozen opdat u de teksten in het boek niet hoeft over te typen.

Literatuurlijst
In het boek is een literatuurlijst opgenomen, ook daarin komen internetadressen voor. U kunt hier een digitale versie downloaden, waarmee de adressen eenvoudiger kunnen worden opgezocht. Waar nodig wordt deze lijst ook geactualiseerd ten opzichte van de lijst in het boek.

Over de uitgave
Het boek heeft een omvang van 343 pagina's.
© 2020 Stichting J.H. van Oosbreelezing
ISBN 978-94-6301-293-5 Academische Uitgeverij Eburon.

Bestelwijze
De prijs bedraagt € 29,50, voor donateurs is deze € 25,00. Het boek is via het bestelformulier te bestellen bij het secretariaat van de stichting onder vermelding van naam, adres en woonplaats. In verband met de huidige virusbeperkingen wordt het via de post verzonden. De verzendkosten zijn in de prijs inbegrepen. 

______________________________________________________________________________________________________________


OVERZICHT EERDERE UITGAVEN:

Oog in oog.

Dit boekje, met als ondertitel Over Paulus’ Eerste brief aan de Korintiërs en de apostolische traditie, met illustraties van Riet Riemers, is geïnspireerd op de Van Oosbreelezing van Manfred Horstmanshoff in 2009. Het werd gepresenteerd tijdens het najaarsymposium in 2019. Een pdf van het boekje kan hier gevonden worden. Het boekje kan ook worden besteld via het bestelformulier waarin het gewenste boekje en aantal exemplaren moet worden opgegeven . De prijs is € 16,00 (donateurs € 15,00).
Bij dit boekje hoort een viertal liederen, die kunt u hier beluisteren.

______________________________________________________________________________________________________________

De apostolische beweging (pdf)

Een overzicht van de herkomst van het liedgoed en het gedachtegoed tussen 1826 en 1946, van Alexander Lammertsma, 179 blz., mei 2017. 
Bijlage: Index van genoemde liederen, 9 blz.


  
Bewogen woorden (pdf)

van Manfred Horstmanshoff, 140 blz., 2011.
Woorden brengen in beweging. Er zijn woorden die ons tot daden dringen, of te denken geven, die ons verwarmen of ergeren. Woorden zijn zelf ook in voortdurende beweging. Sommige komen op, andere verdwijnen weer. Woorden kunnen van betekenis veranderen, ook van vorm. De maatschappij verandert en wij veranderen mee, dus ook onze taal.
Oude, ogenschijnlijk onveranderde woorden zien we vandaag in een nieuw licht. In dit boek vertelt Manfred Horstmanshoff de geschiedenis van 40 woorden. Daarin weerspiegelen zich de veranderingen die zich in de maatschappij, en dus ook in het apostolische Werk hebben voltrokken. Het is een momentopname. Zelf leveren we als apostolische taalgebruikers – bewust of onbewust – ook weer een bijdrage aan het veranderingsproces.Nieuw licht op oude wegen

150 jaar na de komst van apostel F. Schwartz naar Nederland is het boek van Berry Brand verschenen over de (voor)geschiedenis van het Apostolisch Genootschap. Het begint met de rond 1830 in Groot-Brittannië ontstane apostolische opwekkingsbeweging en eindigt met het aantreden van apostel A. Wiegman in 2011.  

Hoe kon een beweging die zich oorspronkelijk afkeerde van de wereld en nog slechts heil verwachtte van de wederkomst des Heren uiteindelijk uitkomen bij een religieus-humanistische groepering?  
De verklaring ligt in het feit dat de beweging in de loop der tijd verschillende malen nieuwe wegen insloeg. Meestal ging dit gepaard met scheuringen in de apostolische gelederen, waar tot nu toe  geen verantwoord geschiedkundig oordeel over bestond.  
 
Na de dood van apostel Schwartz werd in Nederland door apostel Krebs het 'nieuwe licht' geïntroduceerd. Sindsdien werd de wederkomstverwachting in de praktijk meer en meer verdrongen door de verheffing van de apostel. Deze ontwikkeling bereikte haar hoogtepunt bij apostel L. Slok. Apostel J.L. Slok gaf een veel bescheidener invulling aan het apostolaat.
 
Het monumentale geschiedwerk van Berry Brand werpt een geheel nieuw licht op de wegen die de apostolische beweging heeft gevolgd en heeft dan ook als titel  'Nieuw licht op oudewegen' De wegen  die de apostolische beweging volgde vanaf de oorsprong (circa 1830) tot Het Apostolisch Genootschap anno 2011.
Een samenvatting van het boek kunt u hier downloaden.

Over de auteur
B.L. (Berry) Brand (1941) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij studeerde af op een doctoraalscriptie over Edward Irving, voortrekker van de apostolische beweging. Hij is een kenner bij uitstek van de apostolische geschiedenis. In 2000 hield hij de Eerste J.H. van Oosbreelezing, Van wederkomstverwachting tot werk in de wereld. In de serie Wegwijs (Kok , Kampen) publiceerde hij  De apostolischen  (2001). Hij droeg bij aan de veertiende Van Oosbreelezing:'Geloof in uzelf'. De betekenis van apostel J.H. van Oosbree  (1862-1946) in context  (Eburon, Delft, 2013).  

Over de uitgave
Het boek heeft een omvang van ruim 700 pagina's, met register, geïllustreerd, gedrukt in full colour.  
Het is verschenen in een luxe uitgave, in linnen band, met stofomslag. Uitgave J.H. van Oosbreestichting, Eburon, Delft, 2013. De prijs bedraagt vanaf 24 juli 2018 €25,00

Het boek is via e-mail te bestellen bij het secretariaat van de stichting onder vermelding van naam, adres en woonplaats en opgave van de wijze van verzending:
Bestelling  van het boek "Nieuw licht op oude wegen" à €25,00 via de plaats van samenkomst. (of via bestelformulier)
Bestelling  van het boek "Nieuw licht op oude wegen" via post à €25.00 + €6,50 verzendkosten.
Bestelling  van het boek "Nieuw licht op oude wegen" in het buitenland à €25.00 + €13,00 verzendkosten.


Alom Schepping (pdf)
 
van Willem Hirs, 58 blz., april 2009.
Sinds de Verlichting is schepping - als al het geschapene en als proces - belangrijk in betekenis verhelderd, terwijl het ook een mysterie is gebleven, zie ook onder ARTIKELEN 2018-4 Het Levende woord. In Alom Schepping is geprobeerd een herkenbare relatie te leggen tussen de centrale betekenis van schepping in de apostolische cultuur en enige wetenschappelijke literatuur over schepping. Het besef niet alleen deel van de schepping te zijn maar er ook weet van en deel aan te hebben, maakt mensen medeverantwoordelijk voor het voortbestaan ervan.


Boekjes en dvd´s van Van Oosbreelezingen
De uitgaven zijn te koop of te bestellen via de uitgever en via de Van Oosbreestichting. 
Indien u via de Stichting wilt bestellen, kunt u via Eerdere lezingen of Recente lezingen uw bestelling doorgeven. 
Uitverkochte boekjes kunnen door de uitgever alsnog geleverd worden via POD (Printing On Demand). Kijk voor prijsopgave en bestelling van uitverkochte boekjes op www.eburon.nl.