J.H. van Oosbree ( 1862-1946)

J.H. (Johannes Hendrik) van Oosbree was apostel binnen de HAZEA (Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen ) van 1910 tot zijn overlijden in 1946. Hij volgde apostel Kofman op. Van Oosbree was een charismatische, krachtdadige en gezaghebbende persoonlijkheid. In zijn optiek hadden apostolischen een opdracht, een zending te vervullen. Het was niet een opdracht om een onberispelijk leven te leiden, maar om gestalte te geven aan de barmhartigheid Gods. God verschijnt aan mensen altijd middels mensen. In 1910 had de HAZEA in Nederland 7400 lidmaten, bij het overlijden van van Oosbree waren dat er ruim 30 000. Tijdens zijn apostolaat voerde van Oosbree vele vernieuwingen door. Hij ontwikkelde geloofsopvattingen die op weerstand stuitten en hem uiteindelijk in conflict brachten met de door de stamapostel geleide ‘eenheid der Apostelen’. Bij testament wees hij zelf zijn opvolger L. Slok aan, zonder te weten of de stamapostel daarmee zou instemmen. De uitvoering van dit testament leidde tot een breuk met de ‘eenheid der Apostelen’ en de oprichting van het Apostolisch Genootschap. 

J.H. van Oosbree (1862-1946)

(Nieuw licht op oude wegen, Berry Brand 2013)