Over ons

De Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap. Ter bevordering van de bezinning op de apostolische, religieus-humanistische cultuur in wisselwerking met andere levensbeschouwingen is in 2001 de stichting J.H. van Oosbreelezing opgericht. Haar naam ontleent zij aan apostel J.H. van Oosbree (1862-1946), die het apostolische denken in de 20ste eeuw een belangrijke impuls heeft gegeven. De Stichting treedt naar buiten onder de naam Van Oosbreestichting.

De doelstelling van de Van Oosbreestichting is kort samengevat de volgende:

Activiteiten ontwikkelen die helpen om antwoorden te vinden op de volgende vragen: Wat is de positie van het Apostolisch Genootschap op de veelkleurige levensbeschouwelijke kaart van Nederland? Hoe dachten apostolischen vroeger over God, de levensoorsprong en hun oriëntatie op de samenleving? Hoe is dat nu? Hoe zal het apostolische gedachtegoed zich verder ontwikkelen?

Meer precies wordt de taakstelling beschreven in de statuten en het beleidsplan.
Op het praktische vlak wordt de stichting in veel opzichten ondersteund door het Apostolisch Genootschap. Dit is ook formeel vastgelegd in een Overeenkomst van Dienstverlening.

Lezingen
Vanaf de oprichting organiseert de Van Oosbreestichting jaarlijks – meestal rond de geboortedag van apostel Van Oosbree (1 april) – een lezing over de relatie van de apostolische cultuur met andere levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke ontwikkelingen (zie Lezingen). Het Apostolisch Genootschap ondersteunt deze lezingen facilitair.

Symposia
De Stichting organiseert sinds 2015 ieder najaar een activiteit die een meer interactief karakter kent (zie symposia).

Artikelen
De Stichting publiceert met enige regelmaat artikelen in de rubriek Artikelen. Deze zijn alle via internet te downloaden.

Boeken
Door de Stichting, of onder haar auspiciën, zijn in het verleden enkele boekwerken uitgebracht. Nieuwe werken zijn in voorbereiding. (zie Boeken).

Commissies
De Stichting heeft per 1 januari 2016 een commissie Zingeving ingesteld (zie Commissies).

Donateurs
Een ieder kan donateur van de Stichting worden. Donateurs ontvangen viermaal per jaar het kwartaalbericht van de Stichting per e-mail. Ze kunnen gratis naar de Van Oosbreelezing en genieten korting bij de aanschaf van publicaties van de Stichting (Voor aanmelding en kwartaalberichten zie Donateurs).

Jaarverslag
De Stichting brengt elk jaar een jaarverslag en een financieel jaarverslag uit.

Sociale media
De Stichting heeft een eigen LinkedIn-groep en een Facebook-groep.

Contact
Je kunt contact opnemen via het secretariaat of met een van de bestuursleden (zie Contact).

Bestuur Van Oosbreestichting:

  • Inge de Bos voorzitter a.i.
  • Froukje Hyslop - Jonkman vice-voorzitter
  • Mirjam Gankema secretaris
  • Jan Koek penningmeester
  • Jacques Dijkgraaf bestuurslid
  • Bert Wiegman bestuurslid