Recente lezingen

Lezing 2020         

De 22e Van Oosbreelezing door Trudie Knijn die gepland stond voor 28 maart 2020 is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Solidariteit in kringen

Prof. dr. Trudie Knijn, Universiteit Utrecht (zie link)

Het begrip ‘solidariteit’ lijkt een aantal jaren uit de gratie te zijn geweest. Na veelvuldig gebruik in de jaren ’60 en ’70 (denk aan de solidariteit met havenarbeiders in Rotterdam of de internationale solidariteit met Vietnam en Nicaragua) en de jaren ’80 (Solidarność in Polen) verdween de term langzaam uit het vocabulaire. Betekent dat ook dat solidair gedrag niet meer bestaat, zijn we allemaal individualisten geworden en zijn we vergeten dat het van belang is ons aan de anderen te verbinden?

In deze lezing zullen zowel de betekenis van het begrip solidariteit als hedendaagse vormen van solidariteit aan de orde komen. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde zoals: Wat onderscheidt solidariteit van charitas en waarom zijn respect voor de ander en een gelijkwaardige relatie belangrijke voorwaarden voor solidariteit? En: is solidariteit onvoorwaardelijk en zo niet welke voorwaarden gelden dan? Is het daarbij van belang dat we de ander kennen, zich met de ander kunnen identificeren of spreken we pas van solidariteit als dat juist niet het geval is?

Solidariteit kan op verschillende niveaus plaatsvinden; we kennen de collectieve solidariteit binnen de natiestaat, en tegenwoordig wordt die ook verondersteld op het niveau van de Europese Unie. Daarnaast bestaat de communale solidariteit in eigen kring (familie, buurt, parochie of anderszins gelijkgezinden) waar een steeds groter beroep op wordt gedaan in ‘de participatiesamenleving’. Er is ook een tussenvorm waarin tienduizenden mensen vrijwillig actief zijn; groep overstijgende solidariteit waarin anders dan bij de collectieve solidariteit mensen direct een verbinding met elkaar aangaan en anders dan bij de communale solidariteit men buiten de eigen kring treedt. In de lezing wordt vooral ingegaan op die tussenvorm; wat zijn de achtergronden daarvan, welke vorm neemt dat aan, wat motiveert die mensen, op wie richten zij zich, hoe verhouden zij zich tot elkaar en wat zegt de opkomst van die groep overstijgende solidariteit over onze hedendaagse samenleving?

Lezing 2019
Op zaterdagmiddag 23 maart 2019 heeft Remco Tuinier in Amersfoort de 21ste Van Oosbreelezing gehouden.
De titel luidde:  Hoe houden we energie? (poster)
De spreker heeft de lezing uitgewerkt in een boekwerkje, dat u hier kunt downloaden.

Van deze lezing zijn 4 video's beschikbaar die samen de totale lezing weergeven:

1: Duurzaamheid en mentaliteit

2: Is er een energieprobleem?

3: De energiebalans

4: Oplossingen

Duurzaamheid en mentaliteit. In deze lezing presenteert Remco zijn kijk op een groot probleem voor de komende eeuw: de energiehuishouding op aarde. Hij doet dat vanuit een natuurwetenschappelijke insteek. Hij licht toe wat het meest bijdraagt aan CO2-reductie en bepleit dat we ons leven aanpassen. Mogelijke oplossingsrichtingen worden door hem aangegeven met als uitgangspunt dat welzijn belangrijker is dan welvaart.
Remco Tuinier is hoogleraar fysische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is lidmaat van het Apostolisch Genootschap en was een aantal jaren voorzitter van het bestuur van de Van Oosbreestichting.

Wie de inhoud van een lezing of symposium graag wil gebruiken als thema om over in gesprek te gaan (bijvoorbeeld binnen een gemeenschap of regio) kan uiteraard van de beschikbare teksten en beelden gebruik maken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het beschikbaar stellen van Themabladen aan de hand waarvan zo’n gesprek plaats kan vinden. Voor de lezing van Paul van Tongeren (2017) is zo’n themablad inmiddels beschikbaar

Informatie over eerdere lezingen