Recente lezingen

Lezing 2019
Op zaterdagmiddag 23 maart 2019 heeft Remco Tuinier in Amersfoort de 21ste Van Oosbreelezing gehouden.
De titel luidde:  Hoe houden we energie? (poster)
De spreker heeft de lezing uitgewerkt in een boekwerkje, dat u hier kunt downloaden.

Van deze lezing zijn 4 video's beschikbaar die samen de totale lezing weergeven:

1: Duurzaamheid en mentaliteit

2: Is er een energieprobleem?

3: De energiebalans

4: Oplossingen

Duurzaamheid en mentaliteit. In deze lezing presenteert Remco zijn kijk op een groot probleem voor de komende eeuw: de energiehuishouding op aarde. Hij doet dat vanuit een natuurwetenschappelijke insteek. Hij licht toe wat het meest bijdraagt aan CO2-reductie en bepleit dat we ons leven aanpassen. Mogelijke oplossingsrichtingen worden door hem aangegeven met als uitgangspunt dat welzijn belangrijker is dan welvaart.
Remco Tuinier is hoogleraar fysische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is lidmaat van het Apostolisch Genootschap en was een aantal jaren voorzitter van het bestuur van de Van Oosbreestichting.

Wie de inhoud van een lezing of symposium graag wil gebruiken als thema om over in gesprek te gaan (bijvoorbeeld binnen een gemeenschap of regio) kan uiteraard van de beschikbare teksten en beelden gebruik maken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het beschikbaar stellen van Themabladen aan de hand waarvan zo’n gesprek plaats kan vinden. Voor de lezing van Paul van Tongeren (2017) is zo’n themablad inmiddels beschikbaar

Lezing 2018
De 20e Van Oosbreelezing werd door Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek, op 7 april in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Arnhem gegeven.

Titel:
Samengebalde emotie in symbolentaal
Over de functie en de kracht van rituelen in ons leven

Een geluidsopname van de volledige lezing kunt u hier beluisteren en/of downloaden.
Er is een video van delen van de lezing van Peter Nissen.
Een pdf-document van de lezing is hier te downloaden

Samenvatting:
Op allerlei momenten van ons leven voltrekken wij een reeks van min of meer vaststaande handelingen en uitingsvormen: rituelen. Hoe begint u bijvoorbeeld uw dag? Hoe begroet u vrienden? Maar ook in gemeenschappen nemen rituelen een voorname plaats in. Zij markeren belangrijke, vaak moeilijke en emotioneel beladen momenten: de geboorte van een kind, het aangaan van een levensverbintenis, het aanvaarden van een publieke functie of een ambt, het afscheid van een dierbare. Op die momenten helpen rituelen ons om met emoties om te gaan. Ze maken overgangen draaglijker.
Rituelen zijn samengebalde emoties die in de taal van symbolen worden uitgedrukt. Maar die taal moet wel herkenbaar zijn voor de betrokkenen. Veel klassieke rituelen staan momenteel onder druk omdat hun taal niet meer begrepen wordt. Tegelijk zien we nieuwe rituelen ontstaan, bijvoorbeeld rond rampen, rond aanslagen en rond gevallen van zinloos geweld. In de lezing wordt de spanning verkend tussen enerzijds de vervaging van het klassieke repertoire van rituelen en anderzijds de rituele creativiteit die wij om ons heen zien.

Informatie over eerdere lezingen